Centre for Renaissance Texts

registrační číslo   CZ.1.07/2.3.00/20.0026

History

Renaissance studies do not have a long tradition in the Czech Republic. Under the communist regime in former Czechoslovakia they were neglected, with the exception of a (semi-legal and clandestine) development in the context of Comenius studies, as apparent in the work of Stanislav Sousedík and Pavel Floss. Renaissance studies have been founded in the last decade of the 20th century through the activity of Pavel Floss in the department of philosophy at the Philosophical Faculty of Palacký University, Olomouc. These research interests of small groups of scholars under the supervision of Pavel Floss have later become a part of the work of the Centre for Patristic, Medieval and Renaissance Texts, founded in 2000 at the Sts. Cyril and Methodius Faculty of Theology of the Palacký University and led by Lenka Karfíková, and lately by Pavel Floss. Attention was paid, among other issues, to producing translations of and commentaries for important philosophical texts of the Renaissance and publishing these in bilingual editions (e.g. Franscesco Petrarca – Secretum meum, Nicolaus de Cusa – De apice theoriae, Giovanni Pico della Mirandola – De dignitate hominis; Marsilio Ficino – De amore; Pietro Pomponazzi – De immortalitate animae, etc.) with the goal of making important works of Renaissance culture accessible to the Czech professional as well as general public. From the year 2012 on, the Renaissance research group has moved to the Philosophical Faculty of Palacký University and between 2012 and 2014 continued its work under the name of Centre for Renaissance Texts under the supervision of Paul Richard Blum and Tomáš Nejeschleba as o project by CZ.1.07/2.3.00/20.0026 supported by Europena Social Fund and the Czech Republic.

Current project:

Centre for Renaissance Texts is between 2014-2018 a part of a project Between Renaissance and Baroque: Philosophy and Knowledge in the Czech Lands within the Wider European Context funded by the Czech Science Foundation as the project GA ČR 14-37038G

The aims of the project are to contribute to the understanding of philosophy, theology, knowledge and scholarly culture in general in the given period, both in the Czech and in the European contexts, and to present its outcomes both to the Czech and to the international scientific communities. The course chosen towards this goal is to interconnect the studies of Renaissance, Second Scholasticism and Comenius in the Czech Republic, with the purpose of a synergic approach to the common field of study. Thus the project will be based on the cooperation of existing research teams which, from the institutional point of view, have worked separately up to now. The Centre of Renaissance texts were installed at the Philosophical faculty of Palacký University Olomouc, studies of the Second Scholasticism are mainly located at the Theological faculty of the University of South Bohemia in České Budějovice and the center of Comenius studies has its seat at the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences in Prague.

The project Between Renaissance and Baroque is divided into three research units according to different fields of study: 1. philosophy and theology; 2. science and theories of nature; 3. literary culture and scholarly communication. This structure corresponds to the interdisciplinary character of the project, for the integrated research team consists of philosophers, theologians, historians, historians of science, historians of literature and philologists.

Charakteristika projektu:

S odkazem na historický význam Olomouce jako ojedinělého centra humanistických studií a renesanční kultury v českých zemích v 15. století se v prvním desetiletí 21. století konsolidoval na UP Olomouc vědecký tým zaměřený na studium renesanční filosofie. Badatelská skupina, která se soustředila kolem prof. PhDr. Pavla Flosse, se ustanovila na katedře filosofie FF UP jako Kabinet pro studium dějin filosofie středověku a renesance (v letech 1998-2000).
Tato skupina se stala součástí týmu Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty v letech 2000-2004 v rámci projektu národních výzkumných center (řešitelka prof. Lenka Karfíková) a v letech 2005-2011 v rámci stejnojmenného výzkumného záměru na CMTF UP Olomouc (řešitel prof. Pavel Floss). V těchto letech došlo k personálnímu rozšíření badatelského týmu a k jeho stabilizaci.

Po ukončení projektu výzkumného záměru se díky projektu Centrum pro práci s renesančními texty skupina zabývající se renesančním bádáním, která doposud vystupovala jako tým v rámci širšího badatelského uskupení, osamostatnila. Cílem tohoto osamostatnění je především zvýšení exklusivity výzkumného týmu (který nyní bude moci vystupovat samostatně) v rámci ČR a jeho konkurenceschopnosti v evropském a celosvětovém měřítku. Tým zároveň nadále úzce spolupracuje s ostatními badatelskými skupinami z ukončeného výzkumného záměru.

V současné době se na řešení projektu podílejí členové následujících kateder FF UP: katedra filosofie, katedra klasické filologie, katedra romanistiky (italianistika), katedra germanistiky.

Jaké cíle si projekt klade?

Cílem projektu „Centrum pro práci s renesančními texty“ je 1. zvýšení excelence výzkumného týmu zaměřeného na studium renesančních textů v Olomouci a 2. zasazení renesančních bádání v Olomouci do sítí mezinárodního výzkumu.

Konkrétněji se bude jednat o

 • udržení badatelské skupiny zabývající se studiem renesančních textů na UP v Olomouci a její odborný rozvoj,
 • doplnění badatelského týmu o mladé badatele prostřednictvím zřízení iniciačních pracovních pozic,
 • a konsolidace Centra pro studium renesančních textů na UP v Olomouci jako ojedinělého centra renesančních studií v ČR s evropskou a celosvětovou relevancí díky angažmá významných zahraničních odborníků.

Vedle vlastního vytvoření vědeckého týmu budou výstupem projektu

 • přednášky k problematice renesačních studií určené pro členy řešitelského týmu a pro studenty vysokých škol
 • workshopy pro členy řešitelského týmu
 • uspořádání odborných tuzemských vědeckých konferencí a mezinárodních vědeckých konferencí
 • vytvoření prvního latinsko-českého elektronického slovníku, který výraznou měrou zkvalitní budoucí práci s latinskými (nejen renesančními) texty

Odborným výstupem budou též

 • odborné publikace charakteru monografií
 • studie v odborných tuzemských a zahraničních časopisech

V návaznosti na účast jednotlivých členů realizačního týmu na pořádaných aktivitách vzniknou také

 • nové přednáškové a seminární cykly pro studenty UP bakalářského a magisterského studia oborů filosofie, klasická filologie a romanistika

Nezanedbatelným výstupem projektu bude také

 • zvýšení povědomí mezi studenty vysokých škol a odbornou veřejností o kulturním významu regionu Střední Moravy v období humanismu a renesance i v současnosti jako ojedinělého centra renesančních studií

Účast zahraničních odborníků

Předpokladem pro rozvoj týmu je angažování dvou zahraničních odborníků (prof. Paul Richard Blum a dr. Elisabeth Blum) na pozici manažerů vědeckých aktivit, kteří spoluorganizují jednotlivé aktivity týmu, prostřednictvím odborných seminářů a konzultací dále školí jednotlivé členy týmu, zajišťují mezinárodní kontakty a dohlížejí na plnění odborných úkolů.